Regionet Leuven

Disclaimer en privacybeleid


Privacybeleid

Wij respecteren je privacy volgens de Belgische wet. Je persoonsgegevens worden correct beschermd, verwerkt, doorgegeven of op jouw vraag aangepast.

1. Bescherming van persoonsgegevens

Regionet Leuven hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet.

De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat je persoonsgegevens moet verstrekken. De persoonsgegevens die je via de website verstrekt in het kader van een bepaalde activiteit of dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In deze privacyverklaring staat beschreven hoe Regionet Leuven omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.

2. Verwerking persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je via deze website verstrekt, worden verwerkt door Regionet Leuven (een samenwerking van de provincie Vlaams-Brabant, de Stad Leuven en Interleuven, met de steun van de Vlaamse Overheid), met adres Provincieplein 1, 3010 Leuven.

Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (beter bekend als General data Protection Regulation of ‘GDPR’). Regionet Leuven verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld en enkel zolang dit hiervoor nodig is. Deze doeleinden zijn:

  • om jou te informeren over het project Regionet Leuven en haar activiteiten;
  • om jouw vragen te beantwoorden en de door jou gevraagde informatie te verstrekken;
  • om onze werking te evalueren en hierover met jou te communiceren.

Inschrijvingen op e-nieuwsbrieven worden uitsluitend in het nieuwsbrievensysteem opgenomen. Uitschrijven is steeds mogelijk via een link in de nieuwsbrief.

Door gebruik te maken van de website of door ons jouw persoonsgegevens mee te delen in het kader van dit project, aanvaard je de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

3. Delen van persoonsgegevens

Regionet Leuven geeft je gegevens enkel door aan derden indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden.
Persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.
Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Volgens de privacywetgeving heb je volgende rechten:

  • Recht op inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke gegevens dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kan hierover verdere toelichting krijgen.
  • Recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren.
  • Recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn.
  • Recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheidsinstantie mogen wij hier in de meeste gevallen geen gevolg aan geven.

Zolang één van de bovenstaande niet opgelost is, mag je ons vragen je gegevens tijdelijk niet meer te gebruiken.

Om gebruik te maken van je rechten, kan je per mail naar regionetleuven@vlaamsbrabant.be een verzoek indienen. Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse toezichtcommissie of de gegevensbeschermingsautoriteit.

4. Cookies

Regionet Leuven maakt geen gebruik van cookies om haar website te analyseren en verbeteren.

5. Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.

Nog een vraag over ons privacybeleid?

016 26 75 07
regionetleuven@vlaamsbrabant.be

Disclaimer

Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons weten:

Dit is een officiële website van de Provincie Vlaams-Brabant. Regionet Leuven is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. We doen er alles aan om de informatie actueel en juist te houden.
Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons dan weten door een e-mail te sturen naar regionetleuven@vlaamsbrabant.be.

Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding

Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Je kan ze afdrukken voor privé-gebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van Regionet Leuven. Je kan citeren op voorwaarde dat je steeds verwijst naar de authentieke bron. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.
Als je denkt dat je rechten worden geschaad op deze website, neem dan contact op.

Nog een vraag over deze website?

016 26 75 07
regionetleuven@vlaamsbrabant.be